frater.jpg (7109 octets)           Association  Fraternit  Saigon  -  Cholon  (Bc A)


 

Les Classes
Annuaire


Anne  74 - 75

Primaire

                                 
  Melle Kim Ai et sa classe

classe1.jpg (49899 octets)

                                                              Melle Qu Kim

                          classe2.jpg (55396 octets)

                          classe3.jpg (50646 octets)  
                                                                   Melle Natahlie Ngoc Ho


                     primaire-7475.jpg (59577 octets)
                                                       Mmes Mariette Dau, Tran Huu
9me
                
                                            Mme Thu

8me A2
                         8eA2-7475.jpg (57406 octets)
                            Mme
7me A4
                   7eA4-7475.jpg (57775 octets)
                                   Mme

5me M2
     
     5m2-7475.jpg (21284 octets)

4me M4

       4m4-7475.jpg (64522 octets)
1er rang : -,-,-, Khanh,-, Dung, Nhi,
2 rang  : -,-,-,-,-, Hong Lan, -,-, M Linh, -,-,-,-, Bich Cuc
3 rang  : Ngoc, Minh, Trng
, Xun Phong, Dc Ch, L Ding, Dn, Tng, Ngai, Prof de vitnamien
4 rang  : -, Ti, -, Thiu Hng, Sam


3me 1

                 troism1_7475.jpg (49815 octets)   
                                           M. Lelivre

3me M2  
                                                 3m2 7475.jpg (113139 octets)


Classe1
                                     
  classe2_inconnue74.jpg (55683 octets)  
                                                        Mme Trinh Khai et sa classe ...

Classe2
                     classe1_inconnue74.jpg (47699 octets)
 2nd C1
                    2ndC1-7475.jpg (87783 octets)
                                Mme Nhu et sa classe

 1ere C1(1)       

                        1ereC1_7475.jpg (34018 octets) 

1ere C1(2)

                       1erec1c2_7475.jpg (34327 octets)        


             Copie de class2.jpg (36170 octets)
                                                 M. Charles Rizzo
 
1ere D2                                    
1ered1b-7475.jpg (72609 octets)
Mme Lai, MM Pham Hanh Thai, Pham Huyn Vu
Assises : Chuc Vi Van, --, Vo Thi Thang Hang, Nguyn My Anh, Trang, Vuong Man Vinh, Nguyn Phuong Anh, L Thi Thu,
              Trang, Pham Bach Ngoc, Ngoc Han, Bach Yn
Debout: -- ,-- .......

1ere D3                     
      1ereD3-7475.jpg (45903 octets)    
                                          M. Nguyn Van Linh et sa classe

1ere D4
             1ereD4-7475.jpg (67077 octets)      

      
TD 2
         termd2_7475.jpg (52210 octets)     
                                           
Christian Fondacci (milieu du rang)

                              Sommaire                                                  Les Classes